top of page
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Varázstű Varrótanfolyam tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a személyes adatokat. A regisztráció, feliratkozás vagy üzenetküldés során megadott adatokat bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre -, kizárólag a tanfolyamokról való tájékoztatás, információküldés, kapcsolatfelvétel érdekében, valamint a varrótanfolyamokkal kapcsolatos tájékoztatás keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. Az adatszolgáltatás önkéntes, a jelentkező/résztvevő/kapcsolatfelvevő az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Adatmódosítási, -törlési szándék írásban a varazstu@gmail.com email címen kérhető, melyet 3 munkanapon belül végrehajtunk. 
FONTOS! 
A GDPR (EU) 2016/679 rendelete szerint elérhető a részletes ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A tanfolyamra jelentkezők a tanfolyamdíj befizetésével az alábbiakat vállalják:

A tanfolyamdíj részlet vagy teljes díj befizetésével a jelentkező között létrejött egy varrótanfolyam szerződés/együttműködési megállapodás egyrészről a Résztvevő, valamint Bráz Szilvia tanfolyam szervező egyéni vállalkozó (cím: 8200 Veszprém, Sorompó u. 16. fsz. 9., asz.: 76819566-1-39), mint Tanfolyamszervező között az alábbi feltételek szerint:

1. Résztvevő részt kíván venni a Varázstű Varrótanfolyamok-on az alábbiak szerint:

2. csoportos alaptanfolyam (24 x 90 perc, összesen 36 óra) vagy magán alaptanfolyam (40 x 60 perc, összesen 40 óra) vagy egyéb közös egyeztetések alapján maghatározott tanfolyam.

3. A fizetett tanfolyamdíj magában foglalja a felhasználadó anyagokat, kellékeket (12 000 Ft értékben), pdf dokumentumokat az órai anyagokról (10 000 Ft értékben), igény alapján nyomtatott füzetet az órai anyagokról (1500 Ft plusz díj ellenében). A tanfolyamdíj egy összegben való fizetése esetén az alapanyagokat, kellékeket, pdf tananyagot a tanfolyam díja tartalmazza, más esetben felszámításra kerül, mely az utolsó fizetendő részletből levonásra kerül).

4. Tanfolyam teljes díja a honlapon feltüntetett ár Ft-ban, melyet Résztvevő előre fizet ki átutalással (Raiffeisen Bank: 12082104-01581403-00100007) vagy készpénzben számla vagy nyugta ellenében.

5. A tanfolyamokat a járvány okozta helyzetben interneten keresztül tartjuk a személyes találkozás kiiktatása végett. Ebben az esetben internetkapcsolat, kamerával rendelkező okostelefon, tablet, laptop vagy PC szükséges, valamint a ZOOM ingyenes alkalmazás telepítése szükséges (https://zoom.us/).

6. Amennyiben Résztvevő a tanfolyam kezdetét követően saját okán abbahagyja a tanfolyamot, lehetősége van fél éven belül egy másik csoportba becsatlakozni, amennyiben indul újabb tanfolyam. A befizetett összeg Résztvevőnek nem jár vissza a tanfolyam indulását követően hivatkozva a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 
14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

(9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
(4) *  Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.)

7. A jelen szerződésből származó vitás kérdéseket a Felek megkísérlik közös megegyezéssel rendezni, melynek sikertelensége esetén – a pertárgy értékétől függően a Veszprémi Járásbíróság és a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései irányadóak.

8. Szerződő Felek a jelen Együttműködési Megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyja, valamint egyidejűleg nyilatkozik 5. pontban szereplően arról, hogy  véglegesíti jelentkezését, jóváhagyja és nyilatkozik arról, hogy jelen jelentkezési lapon leírt ÁSZF-ben foglaltakat vagy a fenti linken elérhető ÁSZF-et elolvastam, megértette, akaratával egyezően jóváhagyja. Nyilatkozik, hogy a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében (online varrótanfolyam), a vállalkozás a résztvevő, mint fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezéével kezdi meg a teljesítést, és jelen beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti jogot.

9. Az árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

 

 

A Vállalkozás, mint adatkezelő a vele szerződő természetes személy szerződésben megadott személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából szerződés teljesítése jogcímén kezeli, ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A megadott adatok számviteli, adózási célú kezelésének jogalapja jogi kötelezettség teljesítése, ebben a körben az adattárolás időtartama 8 év.

A Vállalkozás a vele szerződő jogi személy képviseletében eljáró – a szerződést aláíró, jóváhagyó – természetes személy szerződésben megadott személyes adatait, továbbá lakcímét, e-mail címét és telefonszámát, online azonosítóját kapcsolattartás, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás céljából jogos érdek jogcímén kezeli. Ezen adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év. A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett kiemelt joga, hogy tiltakozzon az adatkezelés ellen.

A Vállalkozás a vele kötött szerződésben kapcsolattartóként megjelölt – nem aláíró – természetes személy nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, online azonosítóját kapcsolattartás, szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása céljából az érintett hozzájárulása jogcímén kezeli. A szerződő partner feladat annak biztosítása, hogy kapcsolattartói a Vállalkozás részére az adatkezelési hozzájárulást megadják. Ezen adatok tárolásának időtartama a kapcsolattartói minőség fennállását követő 5 év. A hozzájárulás visszavonása esetén a szerződő partner új kapcsolattartót köteles kijelölni, akitől az adatkezelési hozzájárulást be kell szerezni.

Valamennyi érintett vonatkozásában a személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, kapcsolattartói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó vállalkozás munkavállalói, és adatfeldolgozói.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a Vállalkozás által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a Vállalkozás vagyonvédelmi megbízottjának.

A fentiek szerint érintett természetes személynek az adatkezeléssel összefüggésben Vállalkozásunkkal, mint adatkezelővel szemben joga van az átlátható tájékoztatáshoz, kommunikációhoz, és joggyakorlásának elősegítéséhez, az előzetes tájékozódáshoz, (ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik), a tájékoztatáshoz és információkhoz, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg. Az érintettet megilleti a hozzáférés joga és a helyesbítéshez való jog, az adatvédelmi incidensről való tájékoztatás joga, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog), a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. Az adatvédelmi jogszabályokban írt feltételekkel és korlátozásokkal illeti meg az érintetett a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, az automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jog. Az érintett természetes személy jogairól további részletes tájékoztatást és az adatfeldolgozók személyéről információkat a Vállalkozás honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

Ezen adatkezelési kikötésekben nem szabályozott kérdésekre, az érintett személy jogaira az EU 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók.

bottom of page